RKFC Royal Knokke Football Club Logo

RKFC 101

2.2 Leidraad Jeugdspelers

2.2.1. Gedrag op en rond het terrein tijdens training of wedstrijd
1. Vooreerst vragen wij aan onze spelers dat zij zich tijdens de trainingen en tevens voor,
tijdens en na de wedstrijden voornaam en sportief gedragen tegenover iedereen. Er
dient zorg gedragen te worden voor de infrastructuur en de uitrusting, zowel bij thuis- als
uitwedstrijden. De kleedkamers worden netjes achtergelaten.
2. Elke speler en zijn ouder verbinden zich ertoe eventuele problemen via het Jeugdbestuur
bekend te maken. Zij respecteren de club en laten zich niet verleiden om de club op een negatieve manier voor te stellen. Wees steeds beleefd en heb respect voor trainers, begeleiders, ouders, medespelers, tegenstrevers en scheidsrechters.
3. De spelers van R Knokke F.C. beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier
en zijn het visitekaartje van de club. Spelers die uitgesloten worden tijdens wedstrijden, als gevolg van opzettelijk onsportief gedrag of naar aanleiding van beledigingen ten opzichte van de scheidsrechter, zullen ook door de club gesanctioneerd worden.
4. Na de wedstrijd krijgen onze spelers zowel thuis als op verplaatsing een gratis
drankbonnetje.
5. Aan de spelers zal niet toegelaten worden te roken en alcoholische drank te gebruiken
in de kantine, op en rond de terreinen.
6. Ten allen tijden zal de speler tijdens momenten van wedstrijdbesprekingen, uitleg van de trainer zijn volledige aandacht geeft aan de trainer.

2.2.2 Het lidmaatschap
1. Een speler die een aansluitingskaart heeft ondertekend, blijft lid van de K.B.V.B. als
speler van R Knokke F.C.
Hij wordt pas als effectief lid van de club beschouwd zodra hij zijn lidgeld betaald heeft en een lidkaart heeft ontvangen.
2. Elke speler dient een effectief lid van de club te zijn vooraleer hij kan deelnemen aan
wedstrijden.
3. Zonder voorafgaande toestemming van de Club mag een speler NIET deelnemen aan
trainingen of andere wedstrijden van andere ploegen.
4 Het lidgeld voor het nieuwe seizoen wordt via de uitnodiging medegedeeld
In ruil voor dit lidgeld mogen de spelers zoals steeds op het volgende rekenen:
– Aansluiting bij de K.B.V.B. en de daaraan behorende Bondsverzekering
– Drankbonnetje na elke wedstrijd
– Bijzondere ploegen bus vervoer

2.2.3. Aangifte ongeval .

Een speler die het slachtoffer is van een voetbalongeluk vraagt een formulier “Aangifte van ongeval” aan de ploeg afgevaardigde, de jeugdsecretaris of aan club secretaris.
De achterzijde van dit formulier moet worden ingevuld en ondertekend door de dokter.
Op de voorzijde van het formulier worden enkele vragen beantwoord door de afgevaardigde. Daarna moet het formulier zo snel mogelijk worden overhandigd samen met een klevertje van de mutualiteit aan de secretaris. Enige tijd later zal aan de speler een genezingsattest worden overhandigd, dat bij genezing door de dokter moet ingevuld worden. De speler bezorgt bij genezing en alvorens het voetballen te hervatten aan de verantwoordelijke verzekeringen:

1.  Het ingevulde genezingsattest
2. De kwijtschriften van gezondheidszorgen van de ziekenkas
3. De andere rekeningen die betaald werden.

De ongevalaangifte vervalt na één jaar. Daarna worden geen kosten meer terugbetaald. Indien de genezing langer dan één jaar duurt, moet er tijdig een verlenging aangevraagd worden. Als de tussenkomst van een kinesist nodig is, dient vooraf een kopie van het doktersvoorschrift overhandigd te worden aan de secretaris.

2.2.4. Kinesitherapie
De kinesist mag enkel geraadpleegd worden op voorschrift van de dokter. Het staat u vrij zelf een kinesist te kiezen.

2.2.5. Trainingen
1. Alle trainingen worden stipt bijgewoond. Wanneer de speler niet aanwezig kan zijn voor wedstrijd en / of training stellen wij het op prijs dat de trainer of afgevaardigde hiervan op de hoogte wordt gebracht. Dit geldt zeker voor de wedstrijden.
Wie zonder afmelding afwezig is op de training, kan de eerst komende wedstrijd op de bank belanden of zelfs niet tot de wedstrijdkern behoren.

2. De uren van de trainingen worden gerespecteerd. Gelieve niet té vroeg te komen, want het terrein is slechts beschikbaar op het voorziene uur. Wij verwachten wel iedereen 15 minuten op voorhand in de kleedkamer. Tijdens de training draag je gepaste sportkleding en voetbalschoenen.

3. Je betreedt slechts het terrein na toelating van de trainer. De ballen worden slechts toegelaten door de trainer zelf. Het trainingsmateriaal wordt door de spelers gerespecteerd en na de training onder begeleiding van de trainer terug opgeborgen.
Spelers worden zonder begeleiding van de trainer of afgevaardigde niet toegelaten in de materiaalruimte.

4. Wij vragen dat alle spelers zich na elke training douchen en andere kledij aantrekken om hygiënische redenen. De trainer en/of afgevaardigde, die ook belast is met het toezicht in de kleedkamer, zal hierop toekijken. Mogen wij aan de ouders vragen om hieraan mee te werken.. Vanaf de categorie duivels worden geen ouders in de kleedkamers toegelaten. Indien het douchen om medische of religieusculturele redenen niet kan,worden wij daar graag van op de hoogte gebracht.

5. Er wordt aan de spelers gevraagd niet langer dan nodig in de kleedkamer te blijven ‘’hangen’’.
– ‘’Potje breekt, potje betaalt’’.
–  Voetbalschoenen worden buiten aan de daarvoor voorziene borstels afgekuist en niet afgespoeld onder de douche.

6. In de kleedkamers wordt niet gerookt en wordt geen alcoholische drank gebruikt.

7. De speler dient zo snel mogelijk de kleedkamer te verlaten na het douchen. R.Knokke. FC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen wanneer de speler op de terreinen blijft spelen buiten de uren van de training met inbegrip de tijd nodig voor het douchen.

8. Bij wangedrag van speler tijdens de training kan hij worden weggestuurd door de trainer. Hij dient echter de training te blijven volgen achter de omheining.
De trainer kan een speler een sanctie opleggen van maximum 1 week. Bij ernstigere feiten zal de speler en eventueel ouders ingelicht worden door het jeugdbestuur en kunnen zwaardere sancties worden opgelegd.
Bij berokkenen van schade ten nadele van de Club, zullen de onkosten vergoed worden door de betrokken speler of ouders.

9. Vooral bij de allerkleinsten dienen de ouders hun kinderen op te halen aan de kleedkamer zelf. Indien iemand anders dan de ouders zelf het kind komt afhalen gelieve de trainer hiervan te verwittigen.

10. Bij thuiswedstrijden zijn de spelers 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig in de kleedkamer. Bij uitwedstrijden wordt verzameld op de parking. Spelers die rechtstreeks naar het te bezoeken terrein komen, brengen de trainer of afgevaardigde daarvan op de hoogte.
Kijk ook steeds naar de uitnodigingskaart!
Als je voor een wedstrijd niet op het afgesproken uur aanwezig bent, begin je in ieder geval op de bank!
Elke speler die deelneemt aan een wedstrijd van een officiële competitie (dus ook voor tornooien) dient een officieel identiteitsbewijs voor te leggen (artikel V/24 van K.B.V.B. reglement). Officieel identiteitsbewijs is elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie, elk officieel vervangdocument met foto afgeleverd door de politiediensten of door een officiële administratie. Tot 30.06.2011 mogen de bondsidentiteitskaarten (in bezit van de afgevaardigde) gebruikt worden voor debutantjes t.e.m. de miniemen. Voor een speler zonder identiteitsbewijs, die toch deelneemt aan de wedstrijd, wordt ambtshalve een boete opgelegd. Daarnaast legt de bevoegde bondsinstantie een sanctie op zoals voorzien in artikel IV/111 nl. verlies van de wedstrijd. Er zal tevens door de club geen gratis drankbonnetje aangeboden worden aan de desbetreffende speler.
Nieuwe spelers zullen het bondspasje thuis opgestuurd krijgen en dienen dit onmiddellijk aan de ploegafgevaardigde te bezorgen samen met een recente pasfoto.

11. De K.B.V.B. laat geen juwelen (horloges, ringen, oorbellen, piercings) toe tijdens de wedstrijden.

12. Alle selecties worden bepaald door de trainersstaf (eventueel in samenspraak met de jeugdcoördinator). Er worden regelmatig trainersvergaderingen georganiseerd en daar zullen eventuele selecties of probleemgevallen bespoken worden. In de mate van het mogelijke worden evaluatiefiches bijgehouden door de trainers, die als leidraad dienen op de besprekingen.
Er wordt geen inspraak geduld van ouders. Zij kunnen te allen tijde inlichtingen vragen aan de trainer en/of leden van de werkgroep Sportief in verband met de selecties.

13. Bij wedstrijden vanaf miniemen wordt er aan de scheidsrechter, tijdens de keuring van de voetbalschoenen, een hand gegeven. Dit wordt eveneens gedaan voor het verlaten van het veld aan het einde van de wedstrijd.

14. Wij vragen dat alle spelers zich na elke wedstrijd douchen en andere kledij aantrekken om hygiënische redenen. De trainer en/of afgevaardigde, die ook belast is met het toezicht in de kleedkamer, zal hierop toekijken. Vanaf de categorie Duivels worden geen ouders in de kleedkamers toegelaten. Indien het douchen om medische of religieusculturele redenen niet kan, worden wij daar graag van op de hoogte gebracht.

15. Alle spelers zijn verantwoordelijk voor de orde en netheid van de kleedkamers, de infrastructuur en het sportmateriaal. De kantine wordt niet betreden met voetbalschoenen.

16. Roken in de kleedkamer is ten strengste verboden.

17. Ouders worden bij wedstrijden en trainingen niet toegelaten op het terrein. Zij moeten plaats nemen achter de afsluiting.

18. De spelers krijgen tijdens de wedstrijden de uitrusting van de club De spelers moeten zorg dragen en zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het gekregen materiaal. Bij verlies of beschadiging kan een vergoeding gevraagd worden.

19. Tijdens het voetbalseizoen zal de gelegenheid geboden worden om allerlei ander materiaal aan te kopen aan voordelige prijzen. Denken we maar aan de verschillende trainingspakken, regenjasjes, coach jassen, … etc. die de laatste jaren de revue hebben gepasseerd.

2.4.2. Leidraad ouders

1. Moedig uw kinderen aan en geef voorrang aan hun sport.
2. Geef het goede voorbeeld: doe zelf aan sport.
3. Dwing ze nooit om uw ambities waar te maken.
4. Zorg voor positieve ervaringen. Ondersteun ze met aanmoedigingen. Vooral tijdens de wedstrijddagen genieten ze van uw aanwezigheid en extra belangstelling.
5. Help uw kinderen vertrouwen te krijgen.
6. Laat ze sport doen op hun eigen niveau. Help ze om realistische doelen te stellen.
7. Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Maak uw kinderen duidelijk dat sport meer is dan ‘winnen of verliezen’. Er is ook nog gezondheid, vriendschap, uithouding, durf, samenwerking, en zoveel meer.
8. Leer ze dat groepsinzet en inspanning even belangrijk zijn als een overwinning.
9. Applaudisseer voor goed spel zowel van uw kinderen als die van de tegenstander.
10. Wees vriendelijk tegenover alle andere ouders/verzorgers.
11. Blijf positief, ook na verlies. Kleineer of schreeuw nooit.
12. Trek de scheidsrechter in het openbaar nooit in twijfel.
13. Laat uw waardering voor de trainer blijken.
14. Laat uw kinderen stilaan zelf prestatienormen bepalen.
15. Breng evenwicht tussen de sporteisen en de behoeften van het gezin en de school.
16. Help uw kinderen een gezonde, evenwichtige levenswijze te ontwikkelen.
17. Ook hier geeft u zelf het goede voorbeeld.
18. Sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen.
19. Ouders en supporters mogen natuurlijk aanmoedigen, maar bemoeien zich niet met het spel.
20. Zzzzennnn

3.1 Leidraad Ploegafgevaardigden

3.1.1. Gedrag op en rond het terrein

1. Vooreerst vragen wij aan onze afgevaardigden dat zij erover waken dat onze spelers zich voor, tijdens en na de wedstrijden voornaam en sportief gedragen tegenover iedereen. Er dient zorg gedragen te worden voor de infrastructuur en de uitrusting, zowel bij thuis- als uitwedstrijden. De kleedkamers worden netjes achtergelaten.
2. Elke ploegafgevaardigde verbindt zich ertoe eventuele problemen via het Jeugdbestuur bekend te maken. Zij respecteren de club en laten zich niet verleiden om de club op een negatieve manier voor te stellen. Wees steeds beleefd en heb respect voor trainers, ouders, spelers, tegenstrevers en scheidsrechters.
3. De ploegafgevaardigden van R Knokke F.C. zijn net als de spelers het visitekaartje van de club. Afgevaardigden die naar aanleiding van beledigingen ten opzichte van de scheidsrechter uitgesloten worden, zullen ook door de club gesanctioneerd worden.

3.1.2. Het lidmaatschap
1. Als ploegafgevaardigde ben je aangesloten bij R. Knokke F.C. Dit gebeurt door het ondertekenen van een aansluitingskaart bij de K.B.V.B. als ploegafgevaardigde van R. Knokke F.C. Hij wordt pas als effectief lid van de club beschouwd zodra hij zijn bondskaart heeft ontvangen.
2. Elke ploegafgevaardigde dient een effectief lid van de club te zijn vooraleer hij kan functioneren als ploegafgevaardigde tijdens wedstrijden.

3.1.3. Spelers
Elke week staat hij/zij in voor:

3.1. De opvang van de spelers:

3.1.1. Bij thuiswedstrijden zijn de ploegafgevaardigden 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig in de kleedkamer (voor de duiveltjes is dit 30 minuten). Bij uitwedstrijden wordt verzameld op de parking.

3.1.2. Eigen spelers:
Toewijzen van de kleedkamer en het ter beschikking stellen van de truitjes. De afgevaardigde houdt voor en na de wedstrijd een oogje in het zeil in de kleedkamer en zal als laatste de kleedkamer verlaten en nazien of er geen materiaal is achtergebleven.
Ter beschikking stellen van drank (2 flessen water te verkrijgen in de kantine) met de rust.

3.1.3. Bezoekers:
Toewijzen van de kleedkamer en een drankje aanbieden aan de bezoekende afgevaardigde. Ter beschikking stellen van drank ( 2 flessen water te verkrijgen in de kantine) met de rust.

3.1.4. Scheidsrechter
Niet officiële scheidsrechters:
De scheidsrechters voor U8 tot en met U11 zijn mensen van de club en weten
welke kleedkamer ze kunnen gebruiken.
Officiële scheidsrechter:
De scheidsrechter naar zijn kleedkamer begeleiden. De scheidsrechter voor U21 en U15 heeft kleedkamer 4. De scheidsrechter voor U17 en U13 heeft kleedkamer 14. De scheidsrechter een drankje aanbieden, voor de wedstrijd, tijdens de rust en na de wedstrijd. Na het eindsignaal bij thuiswedstrijden de scheidsrechter begeleiden naar zijn kleedkamer.

Belangrijk : de ploegafgevaardigde bij thuiswedstrijden heeft een beschermende functie.

Zorgvuldig en volledig invullen van het digitaal scheidsrechtersblad .
20 minuten voor aanvang wedstrijd het digitaal wedstrijdblad klaarzetten voor de scheidsrechter , samen met de identiteitskaarten . Bedenk dat de scheidsrechter de pasjes niet nakijkt. Het is aan de ploegafgevaardigde om te
controleren of de spelers van de tegenpartij speelgerechtigd zijn.
Elke speler die deelneemt aan een wedstrijd van een officiële competitie (dus ook voor tornooien) dient een officieel identiteitsbewijs voor te leggen (artikel V/24 van K.B.V.B. reglement). Officieel identiteitsbewijs is elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie, elk officieel vervangdocument met foto afgeleverd door de politiediensten of door een officiële administratie. Tot 30.06.2011 mogen de bondsidentiteitskaarten gebruikt worden voor U7 t.e.m. U13. Voor een speler zonder identiteitsbewijs, die toch deelneemt aan de wedstrijd, wordt ambtshalve een boete opgelegd. Daarnaast legt de bevoegde bondsinstantie een sanctie op zoals voorzien in artikel IV/111 nl. verlies van de wedstrijd. De scheidsrechter betalen voor de wedstrijd. De scheidsrechter zal het aantal blokken op het wedstrijdblad optekenen.

3.1.5. De afgevaardigde draagt bij elke wedstrijd de gepaste kleurenarmband.

Bij thuis wedstrijden: WIT
Bij uit wedstrijden: NATIONALE DRIEKLEUR
Verzorger: GEEL
Trainer: ROOD

3.1.6. Algemeen

1. Bij wedstrijden vanaf miniemen wordt er aan de scheidsrechter, tijdens de keuring van de voetbalschoenen, een hand gegeven. Dit wordt eveneens gedaan voor het verlaten van het veld aan het einde van de wedstrijd. Dit wordt ook bij de duivels en preminiemen aangeleerd .

2. De afgevaardigde waakt er over dat er in de kleedkamer orde heerst en dat de ter beschikking gestelde oefenballen na de wedstrijd terug ingezameld worden. De trainer zal ze terug op hun plaats leggen.

3. Wij vragen dat alle spelers zich na elke wedstrijd douchen en andere kledij aantrekken om hygiënische redenen. De trainer en/of afgevaardigde, die ook belast is met het toezicht in de kleedkamer, zal hierop toekijken. Ouders in de kleedkamer zijn niet toegelaten. Enkel bij de voetbalschool mogen ouders nog meehelpen bij het aankleden. Indien het douchen om medische of religieus-culturele redenen niet kan, worden wij daar graag van op de hoogte gebracht.

4. Bij de uit wedstrijd zal de afgevaardigde er mee voor zorgen dat zijn ploeg compleet is en dat er voor iedereen vervoer aanwezig is.

5. Als je wegens andere verplichtingen niet kan aanwezig zijn als afgevaardigde van uw ploeg, op één of andere wedstrijd, gelieve dan zelf een poging te ondernemen om een andere aangesloten afgevaardigde te vinden. Kan dit niet, dan mag er altijd gebeld worden naar de jeugdcoördinator.

6. Na elke wedstrijd zorgt de officiële afgevaardigde dat elke speler, afgevaardigde, verzorger en trainer in het bezit komen van één drankbonnetje. Bij de thuiswedstrijden zijn ze te krijgen bij het kantinepersoneel van dienst. Bij de uit wedstrijden zijn ze te krijgen in de kantine van de bezoekende club. Vraag hier een document van betaling. Dit kan je bij je onkosten nota steken.

7. De afgevaardigde zal het jeugdbestuur steeds op de hoogte brengen van een ongeval, klachten van ouders of spelers, afgelaste wedstrijden, … . In geval van ongeval zal de afgevaardigde er steeds over waken dat het ongevallenformulier volledig is ingevuld en dat het tijdig bij de Jeugdvoorzitter terecht komt.

8. De afgevaardigde is belangrijk voor de uitstraling van onze club. Daarom is het van belang dat hij/zij steeds de visie van de Club respecteert en deze ook correct uitvoert. Problemen zullen dan ook onmiddellijk gemeld worden aan de Jeugdcoördinator.

9. Materiaal. De wedstrijdtruitjes voor de spelers, bevinden zich in het materiaallokaal van de grote kantine en dienen tijdig aan verantwoordelijke gevraagd worden.
Na iedere wedstrijd zal iedere afgevaardigde een telling doen van de truitjes. Indien er één of meerdere truitjes ontbreken,zal hij/zij navraag doen bij de spelers. De vuile truitjes worden opgeborgen in de plastiek zak. Er wordt vermeden om de truitjes extra vuil te maken door op de buik te glijden. De tas geopend na een uitwedstrijd in de materiaal container plaatsen.

10.Doelen. Voor de wedstrijd het terrein controleren dat de hoekschopvlaggen op het terrein staan. Dat de verplaatsbare doelen niet te dicht bij het plein staan (op het 2deplein). Er op toezien dat na de wedstrijd/ training de doelen teruggeplaatst worden.

11. De Ploegafgevaardigde is bereidt een helpende hand te verlenen bij extra
sportieve activiteiten die georganiseerd worden door de Club. Zo zal hij tijdens de loop van het seizoen meermaals gevraagd worden om: Brieven, gericht aan spelers, uit te delen met betrekking tot lidgelden en festiviteiten.
Beurtelings (per ploeg) loten te verkopen voor de tombola tijdens de thuiswedstrijden van de eerst ploeg.
Mee te helpen tijdens clubactiviteiten.

12. Loten verkoop bij thuiswedstrijden van het eerste elftal.
Bedankt bij voorbaat voor uw belangeloze medewerking.

Nuttige telefoonnummers
Kantine: 050/608150
Club secretaris: 0475/847086
Sportdienst Knokke : 050/630480
Jeugdvoorzitter: 0476 580319
Jeugdcöordinator: 0476/ 293231

2.4.3 Leidraad trainer

Training
De sportieve verantwoordelijkheid inzage opleiding van de jeugd berust op de trainers en de jeugdcoördinator.
De trainer houdt zich aan de 10 geboden van de trainer.
Trainer volgt de visie van de club en KBVB.
Hij onderschrijft de Panathlon verklaring.
Na iedere training wordt het materiaal terug in de container geplaatst.
door de trainer zelf. De doelen worden terug op hun plaats gezet.
Bijhouden van afwezigheidlijsten.
Bijhouden van de wedstrijdverslagen.
Ziet toe dat de opwarming volgens het voorgeschreven stramien gebeurd.
Training volgens de opleidingsvisie KBVB.
Volgt het jaarplan.
Maakt evaluaties en bespreekt dit met ouders ( bijhouden van documentatie).
Meldt het jeugdbestuur problemen.
Bij afwezigheid van trainer de jeugdcoördinator verwittigen.
De regels respecteren voor betreden kunstgrasveld.
Doet aan opvolging van zijn team via socceronline.

Materiaal
Hesjes en potjes liggen in materiaalhok. Hesjes kunnen ook aan Eddy/Moncef
gevraagd worden.
Elke trainer draagt zorg voor het materiaal.
Per ploeg is er ballen rek.
Op het terrein geen materiaal laten liggen. Doelen op hun plaats.
Doelen vastmaken voor de veiligheid.

Kleedkamer
Toezicht in de kleedkamer wordt enkel door de trainer en ploegafgevaardigde gedaan. Er dient steeds 1 trainer in de kleedkamer te zijn voor controle tot alle spelers uit de kleedkamer zijn. Ook na elke training tot iedereen de kleedkamer verlaten heeft.

Toezicht dat de kleedkamer netjes achtergelaten wordt. Even kijken of er geen afval op de grond blijft liggen.
Na de wedstrijd samen de kleedkamer verlaten en samen iets drinken in de kantine. De drankbonnetjes dienen enkel om drank te krijgen.

Wedstrijd
Op verplaatsing erop toezien dat onze club niet in diskrediet wordt gebracht. De kleedkamers zo proper mogelijk achterlaten.
Aanvraag tornooien of wedstrijden via jeugdcoördinator. Zie speciaal aanvraag formulier in kast.

Informatie bord kantine wedstrijd. Elke woensdag wordt in de kleine kantine een lijst met de aanduidingen opgehangen. Dit is de laatste update met de wedstrijd gegevens en dus belangrijk om te weten of de wedstrijd doorgaat en om hoe laat.
* Tornooien
* andere relevante informatie

Spelers dragen trainingspak.

Werking voor de wedstrijd
Bij uitwedstrijd:
Sleutel materiaalcontainer (ballenkot) = trainer <-> afgevaardigde.
De tas met de uitrustingen staat in de materiaalcontainer. (ballenkot)
Ballen staan in de materiaalcontainer (ballenkot)
Sleutel busje in de materiaalcontainer (ballenkot)
Iedere trainer <-> afgevaardigde beschikt over een verzorgingstas.
Bij vertrek staan de busjes op de parking van het OS
Bij terugkomst zet met de busjes (volledig opgeruimd = leeg) terug op de parking van het OS.
Parkeerschijf plaatsen = uur van aankomst.
Sleutel busje terug in materiaalcontainer (ballenkot)
De tas met uitrustingen terug in de materiaalcontainer (ballenkot) of indien open naar de vip kantine.
De meegenomen ballen terug in de materiaalcontainer (ballenkot)

Bij thuiswedstrijd /training
Sleutel materiaalcontainer (ballenkot) = trainer <-> afgevaardigde.
De tas met de uitrustingen staat in de materiaalcontainer. (ballenkot)
Ballen staan in de materiaalcontainer (ballenkot)
Iedere trainer <-> afgevaardigde beschikt over een verzorgingstas.
De tas met uitrustingen terug in de materiaalcontainer (ballenkot) of indien open naar de vip kantine.
De meegenomen ballen terug in de materiaalcontainer (ballenkot)